Personvernerklæring

Personvernerklæring for Filadelfiamenigheten, Arendal

Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre medlemmer og tilhørige i menigheten. Den beskriver også hvorfor vi samler inn og bruker opplysninger samt hvordan vi ivaretar deres rettigheter og regler i personverngivingen.

Innsamling, lagring, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i Personopplysningsloven. Lovens stiller bla. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet har tilsyn med loven, og de definerer følgende: Personopplysning som en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, bilder, fødselsnummer, fingeravtrykk m.m
Sensitive personopplysninger som opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, religiøs oppfatning, om en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller døft fo en straffbar handling, helseforhold eller medlemskap i fagforeninger.

Behandleransvarlig
Filadelfiamenigheten Arendal, er behandleransvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandleransvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som kan benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingene av personopplysningene skjer i henhold til loven. Kontaktinfo til Filadelfiamenigheten, Arendal finner du nederst i denne personvernerklæringen.

Personopplysning
Dersom du er medlem eller aktiv i Filadelfia, Arendal lagrer vi følgende:
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer (11 siffer), når du ble døpt og fikk medlemskap, sivil status, kontonummer, bilder og allergier.
I vårt barnearbeid, Barnekirka og Nonstop behandles lagres kontaktopplysninger som nevnt ovenfor i tillegg til opplysninger om barnets foresatte.
Vi lagrer også skriftlig kommunikasjon fra oss til deg.
Ved fast givertjeneste i menigheten, lagrer vi også ditt kontonummer og personnummer.

Formål med behandlingen
Formålet er at vi kan bruke disse opplysninger i forbindelse med:
– Utsendelse av informasjon fra menigheten
– Sette deg i turnus ift når du tjenestegjør i menigheten
– Sende inn rapportering til Statsforvalteren
– Sende inn søknad for forskjellige tilskudd, bl.a fra K-stud og Pinseung
– Kontonummer hvis du er med i menighetens givertjeneste og at beløpet skal rapporteres til Skatteetaten

Hvordan informasjonen hentes inn
Filadelfia, Arendal samler inn opplysninger gjennom skjemaer på vår nettside eller ved skriftlig innmelding direkte fra den som skal registreres.

Hvor lenge oppbevares opplysningene
Medlem: Vi oppbevarer dine personopplysninger i Elvanto, (vår menighetsdatabase) så lenge du er registrert som medlem i vår kirke. Ved utmeldelse vil vi, dersom du ikke gir samtykke til annet, kun beholde basis kontakt info og dato for ditt medlemskap for etterlevelse av de krav vi har til å føre «menighetsboken». Opplysningene vil kun være tilgjengelig for den som har oppsynet med dette.

Personer som har fått utført kirkelige handlinger i regi av menigheten: Vi lagrer dato og sted for handlingen og involverte personers informasjon, og uten ekstra samtykke vil denne informasjonen kun være tilgjengelig for ansvarlig for føring av «menighetsboken». Disse dataene vil lagres så lenge menigheten eksisterer, i henhold til relevante lover.

Medarbeidere: Så lenge du har et aktivt medarbeiderskap så lagrer vi kontaktinformasjon om tjenesten. Ved avsluttet medarbeiderskap vil vi slette informasjonen om tjenesten.

Ikke-medlem: Slutter du i menigheten vår, plikter du selv å informere oss om dette slik at vi kan slette dine personopplysninger.

Barnekirka og Nonstop: Så lenge barnet deltar på en aktivitet i vår regi er de registrert ift dette. Når barnet fyller 13 år eller ikke har vært til stede på en god stund (mange uker) slettes alle opplysninger.
Konto-opplysninger: Slettes ved opphør av givertjeneste.

Hvem deler vi opplysninger med
Elvanto – vårt personregister system for alle medlemmer og tilhørige. Gruppe- og hovedledere samt adm.ansvarlig har tilgang til dine kontaktopplysninger.Statsforvalteren – Lister med personnummer på medlemmer hentes ut fra Elvanto en gang i året. Dette blir sendt digitalt via Statsforvalteren.no.Pinse Ung og K-stud i forbindelse med søknad om støtte.
Check-in – brukes av og til på påmelding i menighetens regi.
Vipps – brukes ved kollekt på samlingene våre.
Mailchimp – brukes ved utsendelse av nyhetsbrev o.l.

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet. Alle brukere av Elvanto må avgi taushetserklæring. Vi har forskjellige tilgangsnivåer i systemet som hvilke opplysninger du som bruker kan se eller redigere. Tilgangene til Elvanto revideres en gang i året Adm.leder og gruppe- eller hovedleder oppdaterer endringer ved at medarbeider f.eks. slutter, skifter adresse osv.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysningene.

Kontaktopplysninger
Hvis du ønsker å kontakte oss, kan du nå oss på følgende måte:
Filadelfia Arendal
Langsæveien 10
4846 Arendal
Tlf. 37 05 55 00
post@filadelfia-arendal.no